توليد دانش بر توليد ثروت مقدم است       Science First, Business Next


Notice: Undefined property: stdClass::$text in /home/ccmgcom9/public_html/plugins/content/globalflashembed/globalflashembed.php on line 44

Notice: Undefined property: stdClass::$text in /home/ccmgcom9/public_html/plugins/content/globalflashembed/globalflashembed.php on line 44

Notice: Undefined property: stdClass::$text in /home/ccmgcom9/public_html/plugins/content/globalflashembed/globalflashembed.php on line 44

Notice: Undefined property: stdClass::$text in /home/ccmgcom9/public_html/plugins/content/globalflashembed/globalflashembed.php on line 44

Notice: Undefined property: stdClass::$text in /home/ccmgcom9/public_html/plugins/content/globalflashembed/globalflashembed.php on line 44

تجهیزات و لوازم جانبی

تجهیزات و لوازم جانبی(سمپلر، پیپت)


قیمت (ریال)

شماره کاتالوگ

تعداد

محصول شرکت

توضیحات

نام محصول

ردیف

سمپلرهای ثابت تک کاناله موجود

2,650,000

F123784

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون ثابت 100میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، بدون جعبه

Gilson Pipette (Fixed volume 100ul)

سمپلر گیلسون ثابت 100 فرانسوی اصل

1

2,350,000

F123790

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون ثابت 500میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه، فاقد دسته فلزی بیرون انداز سرسمپلر

Gilson Pipette (Fixed volume 500ul)

سمپلر گیلسون ثابت 500 فرانسوی اصل

2

2,650,000

F123606

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون ثابت 1000میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه

Gilson Pipette (Fixed volume 1000ul)

سمپلر گیلسون ثابت 1000 فرانسوی اصل

3

3,650,000

4800

4800 000.446

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف ثابت  1000  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، نو،   با جعبه(ID: 58565)

Eppendorf Comfortpette

سمپلر اپندورف ثابت 1000 آلمانی اصل

4

23,850,000

4700

سری کامل هشت عددی

Eppendorf

سری کامل سمپلر(پیپت) اپندورف ثابت شامل هشت سمپلر ثابت در اندازه های 5، 10،20، 50، 100، 200، 500 ، 1000  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،   با جعبه

Eppendorf Comfortpette

سری کامل سمپلر اپندورف ثابت آلمانی اصل

5

سمپلرهای متغیر تک کاناله تا 2 میکرولیتر موجود

 

4,350,000

F144561

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  2-0.2 میکرولیتر فرانسوی اصل، مدل جدید، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: HK24236)

Gilson Pipetman Neo  (P2N), 0.2-2ul

سمپلر گیلسون متغیر 0.2-2 جدید فرانسوی اصل

6

سمپلرهای متغیر تک کاناله 0.2 تا 20 میکرولیتر موجود

3,200,000

4710

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف متغیر 10-0.5  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ مشکی، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 471074271N)

Eppendorf Varipette (0.5-10ul)

سمپلر اپندورف متغیر 10-0.5  آلمانی اصل

7

3,400,000

4710

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف متغیر 10-0.5  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 352882)

Eppendorf pipette(0.5-10ul)

سمپلر اپندورف متغیر 10-0.5  آلمانی اصل

8

3,950,000

 

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف رفرانس متغیر 10-0.5  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 044014)

Eppendorf Reference (0.5-10ul)

سمپلر اپندورف رفرانس متغیر 10-0.5  آلمانی اصل

9

3,450,000

F144802

TWO

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  10-1 میکرولیتر فرانسوی اصل،  کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: T53600D, CL53798)

Gilson Pipetman  (P10), 1-10ul

سمپلر گیلسون متغیر 10-1 فرانسوی اصل

10

3,750,000

F144562

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  10-1 میکرولیتر فرانسوی اصل، مدل جدید، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: Z64644E)

Gilson Pipetman  (P10), 1-10ul

سمپلر گیلسون متغیر 10-1 جدید فرانسوی اصل

11

4,150,000

 

TWO

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف رفرانس متغیر 20-2  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، تمیز ،  بدون جعبه(ID: 3030461, 3030811)

Eppendorf Reference (2-20ul)

سمپلر اپندورف رفرانس متغیر 20-2  آلمانی اصل

12

2,650,000

SP0020

ONE

Scipette

سمپلر(پیپت) سایپت متغیر  20-2میکرولیتر انگلیسی اصل، کالیبره، نو،  با جعبه، قابل اتوکلاو

Scipette Pipette (2-20ul)

سمپلر سایپت متغیر 20-2 انگلیسی اصل، قابل اتوکلاو

13

سمپلرهای متغیر تک کاناله10 تا 200 میکرولیترموجود

2,950,000

55019-36

ONE

Hamilton

سمپلر(پیپت) هامیلتون متغیر 100-10 میکرولیتر امریکایی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه

Hamilton Pipette (10-100ul)

سمپلر هامیلتون متغیر 100-10 امریکایی اصل

14

3,400,000

4710

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف متغیر 100-10  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ مشکی، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 49157M)

Eppendorf pipette(10-100ul)

سمپلر اپندورف متغیر 100-10  آلمانی اصل

15

3,600,000

4710

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف متغیر 100-10  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 235345)

Eppendorf pipette(10-100ul)

سمپلر اپندورف متغیر 100-10  آلمانی اصل

16

3,550,000

 

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف رفرانس متغیر 200-50  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، تمیز ،  بدون جعبه(ID: 3799572)

Eppendorf Reference (50-200ul)

سمپلر اپندورف رفرانس متغیر 200-50  آلمانی اصل

17

3,850,000

F123601

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  200-50 میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه

Gilson Pipette (P200), 50-200ul

سمپلر گیلسون متغیر 50-200 فرانسوی اصل

18

3,950,000

F123601

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  200-50 میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: CN5766B)

Gilson Pipette (P200), 50-200ul

سمپلر گیلسون متغیر 50-200 فرانسوی اصل

19

4,150,000

F144565

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  200-20 میکرولیتر فرانسوی اصل، مدل دید، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: HG25153)

Gilson Pipette (P200N), 20-200ul

سمپلر گیلسون متغیر 20-200 جدید فرانسوی اصل

20

 

 

 

 

 

 

 

سمپلرهای متغیر تک کاناله100 تا 1000 میکرولیترموجود

3,650,000

4710

ONE

Eppendorf

سمپلر(پیپت) اپندورف متغیر 1000-100  میکرو لیتر آلمانی اصل، کالیبره، رنگ خاکستری، بسیار تمیز ،  بدون جعبه(ID: 274504)

Eppendorf pipette(100-1000ul)

سمپلر اپندورف متغیر 1000-100  آلمانی اصل

21

3,850,000

F123602

TWO

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  1000-200 میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره،  بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه(ID: T70024B, W54512C)

Gilson Pipette (P1000), 200-1000ul

سمپلر گیلسون متغیر 200-1000 فرانسوی اصل

22

3,850,000

F123602

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  1000-200 میکرولیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز، در حد نو،  بدون جعبه

Gilson Pipette (P1000), 200-1000ul

سمپلر گیلسون متغیر 200-1000 فرانسوی اصل

23

4,150,000

F144566

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  1000-100 میکرولیتر فرانسوی اصل، مدل جدید، کالیبره، دست دوم، در حد نو،  بدون جعبه(ID: HL24745)

Gilson Pipette (P1000N), 100-1000ul

سمپلر گیلسون متغیر 100-1000 جدید فرانسوی

24

سمپلرهای متغیر تک کاناله1000 تا 5000 میکرولیترموجود

 

3,850,000

F123603

ONE

Gilson

سمپلر(پیپت) گیلسون متغیر  5-1میلی لیتر فرانسوی اصل، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه

Gilson Pipette (P5000), 1-5 ml

سمپلر گیلسون متغیر5-1میلی لیتر فرانسوی اصل

25

لیست سمپلرهای متغیر چند کاناله موجود

9,750,000

4510010

ONE

Thermo Scientific

سمپلر(پیپت) ترموساینتیفیک  Finnpipette, labysystemsمتغیر 12 کاناله، 10-0.5میلی لیتر ، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه

Thermo Scientific (12 Channel, 0.5-10 ul)

سمپلر12 کاناله متغیر10-0.5میلی لیتر اصل

26

9,750,000

4510040

ONE

Thermo Scientific

سمپلر(پیپت) ترموساینتیفیک  Finnpipette, labysystemsمتغیر 12 کاناله، 50-5میلی لیتر ، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه

Thermo Scientific (12 Channel, 5-50 ul)

سمپلر12 کاناله متغیر50-5میلی لیتر اصل

27

9,750,000

4510050

ONE

Thermo Scientific

سمپلر(پیپت) ترموساینتیفیک  Finnpipette, labysystemsمتغیر 12 کاناله، 300-50میلی لیتر ، کالیبره، دست دوم، بسیار تمیز،  بدون جعبه

Thermo Scientific (12 Channel, 50-300 ul)

سمپلر12 کاناله متغیر300-50میلی لیتر اصل

28

 

 

 

 

ELISA list

محصولات مرتبط با تکنیک الایزا

شماره کاتالوگ

میزان

محصول شرکت

توضیحات و مهم ترین موارد استفاده

نام محصول

ردیف

 

655061

یک پلیت

Griener

برای انواع الایزا، یکپارچه، ته صاف، قدرت اتصال خیلی زیاد

پلیت 96 چاهکی الایزا High Binding

1

 

CMGSTP-10

10 ml

CMG

محلول متوقف کننده واکنش برای انواع سیستم های الایزا 

Stop solution

محلول متوقف کننده

2

 

CMGSTP-100

100 ml

 

CMGTMB-10

10 ml

CMG

سوبسترای تک محلولی آماده مصرف برای آنزیمHRP ، محلول رنگ­زا برای انواع سیستم های الایزا 

TMB) TetraMethylBenzidine(

تترا متیل بنزیدین

3

 

CMGTMB-100

100 ml

 

421101

2X 10ml

Biolegend

سوبسترای آماده مصرف برای آنزیمHRP ، محلول رنگ­زا برای انواع سیستم های الایزا، حاوی دو محلول Aو  B

TMB) TetraMethyl Benzidine(

تترا متیل بنزیدین

4

 

A3219

10 ml

Sigma

سوبسترای آماده مصرف برای آنزیمHRP ، محلول رنگ­زا برای انواع سیستم های الایزا 

ABTS (Liquid substrate for ELISA)

5

 

 

1, 2, 5 and 10 plates

شرکت های معتبر اروپایی و امریکایی

اندازه گیری سیتوکین ها مانند اینترلوکین های 1، 2، 4، 6، 10، TNFα، IFN γ، Leptinو ...

کیت الایزا برای اندازه گیری انواع سایتوکین ها در سرم، پلاسما، محیط کشت

6

 

 
 

کارگاه های آموزشی

   با توجه به امکانات و تواناییهای موجود در شرکت سیتو متین ژن ایمن، این شرکت با همکاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری چندین دوره کارگاه آموزشی برای اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده است.

گواهی این کارگاهها به زبان انگلیسی و توسط دانشگاه صادر گردیده است.  

 کارگاههایی که تا کنون توسط این شرکت اجرا گردیده است به شرح ذیل میباشند:

1-    کارگاه عملی یک روزه فلوسیتومتری (چهاردوره)

2-    کارگاه عملی دو روزه SDS-PAGEو وسترن بلاتینگ (پنج دوره)

3-    کارگاه عملی یک روزه کشت سلول های جانوری (چهار دوره)

4-    کارگاه عملی دو روزه  مهندسی ژنتیک (سه دوره)

5-    کارگاه عملی یک روزه بیوانفورماتیک (سه دوره)

6-    کارگاه عملی دو روزه بیان وشناسایی پروتئین های نوترکیب (سه دوره)

7-    کارگاه عملی دو روزه Real-Time PCR(سه دوره)

جهت اطلاع از برنامه های آینده و رزرو جا لطفا با پست الکترونیک یا تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید. 

 

الویت برگزاری کارگاه بعدی  با پیشنهاد شما عزیزان انتخاب میشود.

 تاریخ کارگاه بعدی متعاقبا اعلام میشود.

 

 

 

Antibody bank

 

لیست آنتی بادی های موجود شرکت سیتو متین ژن 

 

قیمت (ریال)

شماره کاتالوگ

میزان

محصول شرکت

نام محصول

ردیف

3,500,000

CMGCD3-N10

100ug

CMG

Anti-human CD3 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD3انسان

1

3,500,000

CMGCD3-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD3-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD3انسان نشاندار با FITC

2

1,900,000

CMGCD3-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD3-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD3-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD3انسان نشاندار با فیکواریترین

3

1,900,000

CMGCD3-P50

50 tests

3,500,000

CMGCD4-S100

1ml=1mg

CMG

Anti-human CD4 antibody(Sterile)

آنتی بادی گیرنده CD4انسان(استریل)

4

1,900,000

CMGCD4-S50

0.5ml=0.5mg

500,000

CMGCD4-S5

50ul=50ug

3,500,000

CMGCD4-N100

1ml=1mg

CMG

Anti-human CD4 antibody (non sterile)

آنتی بادی گیرنده CD4انسان(غیر استریل)

5

1,900,000

CMGCD4-N50

0.5ml=0.5mg

500,000

CMGCD4-N5

50ul=50ug

3,500,000

CMGCD4-F100

1ml=100 test

CMG

Anti-human CD4-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با FITC

6

1,900,000

CMGCD4-F50

0.5ml=50test

500,000

CMGCD4-F5

50ul=5 test

3,500,000

CMGCD4-P100

1ml=100 test

CMG

Anti-human CD4-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با فیکواریترین

7

1,900,000

CMGCD4-P50

0.5ml=50test

500,000

CMGCD4-P5

50ul=5 test

2,500,000

CMGCD4-H50

0.5 ml

CMG

Anti-human CD4-HRP antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با پراکسیداز

8

500,000

CMGCD4-H5

50 ul

3,500,000

CMGCD8-N10

100ug

CMG

Anti-human CD8 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD8انسان

9

3,500,000

CMGCD8-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD8-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD8انسان نشاندار با FITC

10

1,900,000

CMGCD8-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD8-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD8-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD8انسان نشاندار با فیکواریترین

11

3,500,000

CMGCD19-N10

100ug

CMG

Anti-human CD19 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD19انسان

12

3,500,000

CMGCD19-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD19-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD19انسان نشاندار با FITC

13

1,900,000

CMGCD19-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD19-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD19-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD19انسان نشاندار با فیکواریترین

14

1,900,000

CMGCD19-P50

50 tests

3,500,000

CMGCD29-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD29 antibody (from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD29یا Integrin beta 1انسان

15

1,000,000

CMGCD29-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD29-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD29-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD29یا Integrin beta 1نشاندار FITC

16

1,900,000

CMGCD29-F50

0.5ml=50 test

3,500,000

CMGCD90-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD90 antibody(from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD90یا Thy-1انسان

17

1,000,000

CMGCD90-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD90-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD90-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD90یا Thy-1انسان نشاندار با FITC

18

1,900,000

CMGCD90-F50

0.5ml=50 test

3,500,000

CMGCD106-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD106 antibody(from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD106یا VCAM-1انسان

19

1,000,000

CMGCD106-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD106-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD106-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD106یا VCAM-1نشاندار با FITC

20

1,900,000

CMGCD106-F50

0.5ml=50 test

2,900,000

CMGIG1-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG1 isotype control Ab(Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG1موشی (استریل)

21

980,000

CMGIG1-S10

100ul=100ug

2,900,000

CMGG2A-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG2a isotype control Ab (Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG2aموشی (استریل)

22

980,000

CMGG2A-S10

100ul=100ug

2,900,000

CMGG2B-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG2b isotype control Ab (Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG2bموشی (استریل)

23

980,000

CMGG2B-S10

100ul=100ug

2,000,000

CMGIG1-F50

0.5ml

CMG

Mouse IgG1-FITC isotype control Antibody

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG1موشینشاندار با FITC

24

700,000

CMGIG1-F10

100 ul

2,600,000

400137

25 Tests

Biolegend

Mouse IgG1-FITC isotype control Antibody

25

2,600,000

400111

25 Tests

Biolegend

Mouse IgG1-PE isotype control Antibody

26

1,400,000

349043

100ul

BD

Mouse IgG1-RPE isotype control Antibody

27

1,700,000

MCA463C

100ul

ABD Serotec

Anti-Human CD3-RPE.Cy5.5 (from mouse)

28

1,700,000

MCA596F

100ul

ABD Serotec

Anti-Human CD14-FITC (from mouse)

29

1,700,000

345801

100ul

BD

Anti-Human CD34-FITC (from mouse)

30

1,600,000

MCA216F

100ul

ABD Serotec

Anti- Human CD66b-FITC (from mouse)

31

1,700,000

550315

100ul

BD

Anti-Human CD146-PE (from mouse)

32

1,900,000

SC-47778

100ul

Santa Cruz

Anti B-actin(C4)(from mouse)

33

1,700,000

CMGGHM

100ul=100ug

CMG

Anti-Human growth hormone (from mouse)

34

1,700,000

CMGGHP

100ul

CMG

 Anti-Human growth hormone (from rabbit)

35

1,750,000

652501

100ul

Biolegend

Anti-His Tag  (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین (غیر نشاندار)

1

1,750,000

A7058

100ul

Sigma

Anti Poly-Histidine-HRP(from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین نشانداربا HRP

2

1,200,000

CMGFLG

100ul=100ug

CMG

Anti-Flag Tag antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب Flag(غیرنشاندار)

3

2,650,000

338002

100ul

Biolegend

Anti-GFP antibody (from rat)

آنتی بادی علیه GFP(غیرنشاندار)

4

2,650,000

640802

100ul

Biolegend

Anti-GST antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه GST(غیرنشاندار)

5

1,600,000

27941201

100ul

Amersham

Anti-E Tag antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب E(غیرنشاندار)

6

قیمت (ریال)

شماره کاتالوگ

میزان

محصول شرکت

نام محصول

ردیف

1,100,000

I1761

100ul

Sigma

Anti-human polyvalent Ig(G,M,A)(from goat)

آنتی هیومن Ig(G,M,A)غیر نشاندار

1

1,500,000

A8667

100ul

Sigma

Anti-human IgG-HRP (from goat)

آنتی هیومن IgGنشاندار با پراکسیداز

2

1,600,000

STAR141P

100ul

ABD Serotec

Anti-human IgA-HRP (from goat)

آنتی هیومن IgAنشاندار با پراکسیداز

3

2,900,000

325502

100ul

Biolegend

Anti-human IgE (from mouse)

آنتی هیومن IgEغیر نشاندار

4

1,600,000

F1641

100ul

Sigma

Anti-Human IgG-FITC Antibody(from goat)

5

1,300,000

OS02

100ul

Calbiochem

Anti-mouse IgG(from goat)

آنتی بادی علیه IgGموش غیر نشاندار

6

1,600,000

K2132

100ul

Sigma

Anti-mouse kappa light chain(from rat)

7

1,400,000

STAR111B

100ul

ABD Serotec

Biotinylated F(ab')2 anti-mouse IgG 

8

1,550,000

170-6516

100ul

Bio-Rad

Anti-mouse IgG (H+L)-HRP (from goat)

آنتی بادیعلیه IgGموش نشاندار با پراکسیداز

9

1,100,000

406001

100ul

Biolegend

Anti-mouse IgG-FITC (from rat)

10

1,650,000

A6154

100ul

Sigma

Anti-rabbit IgG-HRP (from goat)

آنتی بادی علیه IgGخرگوش نشاندار با پراکسیداز

11

2,300,000

406403

100ul

Biolegend

Anti-rabbit IgG-FITC(from donkey)

12

1,700,000

405405

100ul

Biolegend

Anti-rat IgG-HRP(from goat)

13

1,100,000

405404

100ul

Biolegend

Anti-rat IgG-FITC(from goat)

14

1,100,000

A8919

100ul

Sigma

Anti-goat IgG-HRP  (from rabbit)

آنتی بادی علیه IgGبز نشاندار با پراکسیداز

15

 

14,500,000

2 ml

1,000,000

F9012

100ul

Sigma

Anti-goat IgG-FITC(from rabbit)

16

2,600,000

Ab125911

100ul

Abcam

Anti-chicken IgY (IgG)(from rabbit)

17

900,000

405210

100ul

Biolegend

Streptavidin –HRP

آویدیننشاندار با پراکسیداز

18

900,000

405203

100ul

Biolegend

Streptavidin –PE

آویدین نشاندار با فیکواریترین

19

1,600,000

STAR4A

100ul

ABD Serotec

Streptavidin –RPE

آویدین نشاندار با فیکواریترین

20

 

 

 
 

محصولات مرتبط با کشت سلولی

CMGTRP

100 ml

CMG

برای جدا کردن سلول های چسبنده از فلاسک

تریپسین (Trypsin/EDTA)

1

 

CMGDML

500 ml

CMG

محیط کشت برای سلولهای جانوری

DMEM- low glucose

2

 

CMGDMH

500 ml

CMG

محیط کشت برای سلولهای جانوری

DMEM- high glucose

3

 

CMGRPM

500 ml

CMG

محیط کشت برای سلولهای جانوری

RPMI 1640

4

 

CMGFBS

100ml

CMG

سرم جنین گاو برای کشت سلولهای جانوری

Fetal Bovine Serum (FBS, FCS)

5

 

2041600

100ml

Inno-Train

برای جدا سازی لنفوسیتها و مونوسیتها از خون

فیکول (Ficol) Lymphodex

6

 

A1720

1 gr

Sigma

آنتی بیوتیک برای انتخاب کلون های ترانسفرمه و کلونینگ

 G418 آنتی بیوتیک

7

 

H3375

100 gr

Sigma

برای بافری کردن محیط کشت و مصارف عمومی

HEPES

8

 

 
 
bazargani 2

  واحد بازرگانی شرکت CMG  هدف اصلی واحد بازرگانی شرکت سیتو متین ژن ایمن در درجه نخست صادرات محصولات و خدمات شرکت به خارج از کشور...
Miseleneous list

سایر محصولات (بافرها، مایعات شستشو، بلوکه کننده ها،......) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت توضیحات و مهم ترین موارد استفاده نام محصول ردیف...
آنتی بادی

آنتی بادیها گلیکو پروتئینهایی در گردش خون هستند که در مهره داران در پاسخ به مواجهه با عوامل بیگانهی موسوم به آنتی ژنها تولید میشوند. آنتی...
اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است

اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است:  موسسه نام آموزشگاه بیوتکنولوژی زیست فناوری...
بخش پژوهشی

بخش پژوهشی شرکت علاوه بر انجام تحقیقات مرتبط با تولیدات شرکت بطور عمده با هدف مشاوره و یا انجام طرح های پژوهشی در زمینه علوم زیستی برای...
ABST

2,2'-AZINO-BIS(3-ETHYLBENZTHIAZOLINE-6- SULFONIC ACID) LIQUID SUBSTRATE SYSTEM FOR ELISA Product Number A 3219 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description The product is supplied as a ready-to-use peroxidase substrate containing...
AEC

3-Amino-9-ethylcarbazole Product Number A5754 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description Molecular Formula: C14H14N2 Molecular Weight: 210.3 CAS Number: 132-32-1 Melting Point: 98.0 – 100.0 °C Synonym: AEC This product is used as a...
Anti human CD3-RPE.Cy5.5

Datasheet: MCA463C Description: MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPECy5 Specificity: CD3 Format: RPECY5 Product Type: Monoclonal Antibody Clone: UCHT1 Isotype: IgG1 Quantity: 100 TESTS/1ml     Product Details Applications This product has been...
Antibody bank

  لیست آنتی بادی های موجود شرکت سیتو متین ژن    قیمت (ریال) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف 3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3...
CMG Antibodies

قیمت (ریال)   شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف    3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3 antibody (from mouse) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده...
سيتو متين ژن ايمن        مسئوليت محدود  شماره ثبت: (40145)  
 

دفتر مرکزی:اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2  ، واحد شماره 110 

  تلفن:  مستقیم  03133932375 

فاکس:  03133932376     موبایل:  09136944843

  

 
Copyright 2011 Cmg-Company.com, All Rights Reserved Design By : Cando Group  

 

LiveZilla Live Help