توليد دانش بر توليد ثروت مقدم است       Science First, Business Next

Antibody bank

 

لیست آنتی بادی های موجود شرکت سیتو متین ژن 

 

قیمت (ریال)

شماره کاتالوگ

میزان

محصول شرکت

نام محصول

ردیف

3,500,000

CMGCD3-N10

100ug

CMG

Anti-human CD3 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD3انسان

1

3,500,000

CMGCD3-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD3-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD3انسان نشاندار با FITC

2

1,900,000

CMGCD3-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD3-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD3-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD3انسان نشاندار با فیکواریترین

3

1,900,000

CMGCD3-P50

50 tests

3,500,000

CMGCD4-S100

1ml=1mg

CMG

Anti-human CD4 antibody(Sterile)

آنتی بادی گیرنده CD4انسان(استریل)

4

1,900,000

CMGCD4-S50

0.5ml=0.5mg

500,000

CMGCD4-S5

50ul=50ug

3,500,000

CMGCD4-N100

1ml=1mg

CMG

Anti-human CD4 antibody (non sterile)

آنتی بادی گیرنده CD4انسان(غیر استریل)

5

1,900,000

CMGCD4-N50

0.5ml=0.5mg

500,000

CMGCD4-N5

50ul=50ug

3,500,000

CMGCD4-F100

1ml=100 test

CMG

Anti-human CD4-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با FITC

6

1,900,000

CMGCD4-F50

0.5ml=50test

500,000

CMGCD4-F5

50ul=5 test

3,500,000

CMGCD4-P100

1ml=100 test

CMG

Anti-human CD4-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با فیکواریترین

7

1,900,000

CMGCD4-P50

0.5ml=50test

500,000

CMGCD4-P5

50ul=5 test

2,500,000

CMGCD4-H50

0.5 ml

CMG

Anti-human CD4-HRP antibody

آنتی بادی گیرنده CD4انسان نشاندار با پراکسیداز

8

500,000

CMGCD4-H5

50 ul

3,500,000

CMGCD8-N10

100ug

CMG

Anti-human CD8 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD8انسان

9

3,500,000

CMGCD8-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD8-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD8انسان نشاندار با FITC

10

1,900,000

CMGCD8-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD8-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD8-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD8انسان نشاندار با فیکواریترین

11

3,500,000

CMGCD19-N10

100ug

CMG

Anti-human CD19 antibody (from mouse)

آنتی بادی مونوکلونال گیرنده CD19انسان

12

3,500,000

CMGCD19-F100

100 tests

CMG

Anti-human CD19-FITC antibody

آنتی بادی گیرنده CD19انسان نشاندار با FITC

13

1,900,000

CMGCD19-F50

50 tests

3,500,000

CMGCD19-P100

100 tests

CMG

Anti-human CD19-PE antibody

آنتی بادی گیرنده CD19انسان نشاندار با فیکواریترین

14

1,900,000

CMGCD19-P50

50 tests

3,500,000

CMGCD29-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD29 antibody (from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD29یا Integrin beta 1انسان

15

1,000,000

CMGCD29-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD29-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD29-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD29یا Integrin beta 1نشاندار FITC

16

1,900,000

CMGCD29-F50

0.5ml=50 test

3,500,000

CMGCD90-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD90 antibody(from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD90یا Thy-1انسان

17

1,000,000

CMGCD90-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD90-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD90-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD90یا Thy-1انسان نشاندار با FITC

18

1,900,000

CMGCD90-F50

0.5ml=50 test

3,500,000

CMGCD106-N50

0.5ml=250ug

CMG

Anti-human CD106 antibody(from mouse)

آنتی بادی گیرنده CD106یا VCAM-1انسان

19

1,000,000

CMGCD106-N10

100ul=50ug

3,500,000

CMGCD106-F100

1ml=100 tests

CMG

Anti-human CD106-FITCantibody

آنتی بادی گیرنده CD106یا VCAM-1نشاندار با FITC

20

1,900,000

CMGCD106-F50

0.5ml=50 test

2,900,000

CMGIG1-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG1 isotype control Ab(Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG1موشی (استریل)

21

980,000

CMGIG1-S10

100ul=100ug

2,900,000

CMGG2A-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG2a isotype control Ab (Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG2aموشی (استریل)

22

980,000

CMGG2A-S10

100ul=100ug

2,900,000

CMGG2B-S100

1ml=1mg

CMG

Mouse IgG2b isotype control Ab (Sterile)

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG2bموشی (استریل)

23

980,000

CMGG2B-S10

100ul=100ug

2,000,000

CMGIG1-F50

0.5ml

CMG

Mouse IgG1-FITC isotype control Antibody

آنتی بادی کنترل ایزوتیپ IgG1موشینشاندار با FITC

24

700,000

CMGIG1-F10

100 ul

2,600,000

400137

25 Tests

Biolegend

Mouse IgG1-FITC isotype control Antibody

25

2,600,000

400111

25 Tests

Biolegend

Mouse IgG1-PE isotype control Antibody

26

1,400,000

349043

100ul

BD

Mouse IgG1-RPE isotype control Antibody

27

1,700,000

MCA463C

100ul

ABD Serotec

Anti-Human CD3-RPE.Cy5.5 (from mouse)

28

1,700,000

MCA596F

100ul

ABD Serotec

Anti-Human CD14-FITC (from mouse)

29

1,700,000

345801

100ul

BD

Anti-Human CD34-FITC (from mouse)

30

1,600,000

MCA216F

100ul

ABD Serotec

Anti- Human CD66b-FITC (from mouse)

31

1,700,000

550315

100ul

BD

Anti-Human CD146-PE (from mouse)

32

1,900,000

SC-47778

100ul

Santa Cruz

Anti B-actin(C4)(from mouse)

33

1,700,000

CMGGHM

100ul=100ug

CMG

Anti-Human growth hormone (from mouse)

34

1,700,000

CMGGHP

100ul

CMG

 Anti-Human growth hormone (from rabbit)

35

1,750,000

652501

100ul

Biolegend

Anti-His Tag  (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین (غیر نشاندار)

1

1,750,000

A7058

100ul

Sigma

Anti Poly-Histidine-HRP(from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین نشانداربا HRP

2

1,200,000

CMGFLG

100ul=100ug

CMG

Anti-Flag Tag antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب Flag(غیرنشاندار)

3

2,650,000

338002

100ul

Biolegend

Anti-GFP antibody (from rat)

آنتی بادی علیه GFP(غیرنشاندار)

4

2,650,000

640802

100ul

Biolegend

Anti-GST antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه GST(غیرنشاندار)

5

1,600,000

27941201

100ul

Amersham

Anti-E Tag antibody (from mouse)

آنتی بادی علیه برچسب E(غیرنشاندار)

6

قیمت (ریال)

شماره کاتالوگ

میزان

محصول شرکت

نام محصول

ردیف

1,100,000

I1761

100ul

Sigma

Anti-human polyvalent Ig(G,M,A)(from goat)

آنتی هیومن Ig(G,M,A)غیر نشاندار

1

1,500,000

A8667

100ul

Sigma

Anti-human IgG-HRP (from goat)

آنتی هیومن IgGنشاندار با پراکسیداز

2

1,600,000

STAR141P

100ul

ABD Serotec

Anti-human IgA-HRP (from goat)

آنتی هیومن IgAنشاندار با پراکسیداز

3

2,900,000

325502

100ul

Biolegend

Anti-human IgE (from mouse)

آنتی هیومن IgEغیر نشاندار

4

1,600,000

F1641

100ul

Sigma

Anti-Human IgG-FITC Antibody(from goat)

5

1,300,000

OS02

100ul

Calbiochem

Anti-mouse IgG(from goat)

آنتی بادی علیه IgGموش غیر نشاندار

6

1,600,000

K2132

100ul

Sigma

Anti-mouse kappa light chain(from rat)

7

1,400,000

STAR111B

100ul

ABD Serotec

Biotinylated F(ab')2 anti-mouse IgG 

8

1,550,000

170-6516

100ul

Bio-Rad

Anti-mouse IgG (H+L)-HRP (from goat)

آنتی بادیعلیه IgGموش نشاندار با پراکسیداز

9

1,100,000

406001

100ul

Biolegend

Anti-mouse IgG-FITC (from rat)

10

1,650,000

A6154

100ul

Sigma

Anti-rabbit IgG-HRP (from goat)

آنتی بادی علیه IgGخرگوش نشاندار با پراکسیداز

11

2,300,000

406403

100ul

Biolegend

Anti-rabbit IgG-FITC(from donkey)

12

1,700,000

405405

100ul

Biolegend

Anti-rat IgG-HRP(from goat)

13

1,100,000

405404

100ul

Biolegend

Anti-rat IgG-FITC(from goat)

14

1,100,000

A8919

100ul

Sigma

Anti-goat IgG-HRP  (from rabbit)

آنتی بادی علیه IgGبز نشاندار با پراکسیداز

15

 

14,500,000

2 ml

1,000,000

F9012

100ul

Sigma

Anti-goat IgG-FITC(from rabbit)

16

2,600,000

Ab125911

100ul

Abcam

Anti-chicken IgY (IgG)(from rabbit)

17

900,000

405210

100ul

Biolegend

Streptavidin –HRP

آویدیننشاندار با پراکسیداز

18

900,000

405203

100ul

Biolegend

Streptavidin –PE

آویدین نشاندار با فیکواریترین

19

1,600,000

STAR4A

100ul

ABD Serotec

Streptavidin –RPE

آویدین نشاندار با فیکواریترین

20

 

 

 
bazargani 2

  واحد بازرگانی شرکت CMG  هدف اصلی واحد بازرگانی شرکت سیتو متین ژن ایمن در درجه نخست صادرات محصولات و خدمات شرکت به خارج از کشور...
Miseleneous list

سایر محصولات (بافرها، مایعات شستشو، بلوکه کننده ها،......) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت توضیحات و مهم ترین موارد استفاده نام محصول ردیف...
آنتی بادی

آنتی بادیها گلیکو پروتئینهایی در گردش خون هستند که در مهره داران در پاسخ به مواجهه با عوامل بیگانهی موسوم به آنتی ژنها تولید میشوند. آنتی...
اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است

اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است:  موسسه نام آموزشگاه بیوتکنولوژی زیست فناوری...
بخش پژوهشی

بخش پژوهشی شرکت علاوه بر انجام تحقیقات مرتبط با تولیدات شرکت بطور عمده با هدف مشاوره و یا انجام طرح های پژوهشی در زمینه علوم زیستی برای...
ABST

2,2'-AZINO-BIS(3-ETHYLBENZTHIAZOLINE-6- SULFONIC ACID) LIQUID SUBSTRATE SYSTEM FOR ELISA Product Number A 3219 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description The product is supplied as a ready-to-use peroxidase substrate containing...
AEC

3-Amino-9-ethylcarbazole Product Number A5754 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description Molecular Formula: C14H14N2 Molecular Weight: 210.3 CAS Number: 132-32-1 Melting Point: 98.0 – 100.0 °C Synonym: AEC This product is used as a...
Anti human CD3-RPE.Cy5.5

Datasheet: MCA463C Description: MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPECy5 Specificity: CD3 Format: RPECY5 Product Type: Monoclonal Antibody Clone: UCHT1 Isotype: IgG1 Quantity: 100 TESTS/1ml     Product Details Applications This product has been...
Antibody bank

  لیست آنتی بادی های موجود شرکت سیتو متین ژن    قیمت (ریال) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف 3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3...
CMG Antibodies

قیمت (ریال)   شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف    3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3 antibody (from mouse) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده...
سيتو متين ژن ايمن        مسئوليت محدود  شماره ثبت: (40145)  
 

دفتر مرکزی:اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2  ، واحد شماره 110 

  تلفن:  مستقیم  03133932375 

فاکس:  03133932376     موبایل:  09136944843

  

 
Copyright 2011 Cmg-Company.com, All Rights Reserved Design By : Cando Group  

 

LiveZilla Live Help