توليد دانش بر توليد ثروت مقدم است       Science First, Business Next

اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است

اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است: 

موسسه

نام

آموزشگاه بیوتکنولوژی زیست فناوری نوین، اصفهان

سرکار خانم آزاده

بیمارستان نمازی شیراز، مرکز تحقیقات پیوند

سرکار خانم دکتر آذر پیرا

مرکز طبی کودکان

جناب آقای دکتر اصغر آقا محمدی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه داروسازی

جناب آقای دکتر آقایی

شرکت نگین طب خرم آباد

جناب آقای آقایی

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

جناب آقای دکتر آقایان

موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون

سرکار خانم آل داوود

دانشگاه علوم پزشکی قم، مجتمع آزمایشگاهی

جناب آقای دکتر آهنگری

دانشگاه شهرکرد

سرکار خانم دکتر آیت

انستیتو پاستور

سرکار خانم دکتر ابراهیمی راد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

سرکار خانم دکتر ابوترابی

دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

سرکار خانم دکتر احمدیان

دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر اخوان مهدوی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی کرمانشاه

سرکار خانم ادهم

شرکت دیبا نوآوران آزما، تهران

جناب آقای اسدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر جهانبخش اسدی

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین

جناب آقای دکتر اسداللهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم دکتر وجیهه استادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم دکتر اسکندری

شرکت زیست فناوری طیبا، شیراز

جناب آقای اسلام زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم دکتر اسماعیلی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر اسماعیلی

دانشگاه تهران، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم اسماعیلی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

سرکار خانم دکتر اعتمادی فر

                              دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر اعظمی

دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی

جناب آقای دکتر افشاری فر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سر کار خانم افشار

آزمایشگاه میلاد اصفهان

سرکار خانم دکتر افضل

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر اکبرزاده

دانشگاه تربیت مدرس تهران

جناب آقای دکتر محمد تقی اکبری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری تهران

جناب آقای دکتر کامبیز اکبری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر اکبری

دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر الهه الهی

دانشگاه تهران، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم امام نژاد

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

سرکار خانم دکتر امتیازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم امیدی

دانشکده علوم پزشکی شاهد تهران

سرکار خانم دکتر امین زاده

شرکت آذر تجهیز آزما

جناب آقای انصاری

دانشگاه تهران، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم دکتر ایزد

دانشگاه ملایر، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر بابایی

دانشكده  پزشكيكرمان، مركزتحقيقاتسلولهايبنيادي

سرکار خانم دکتر بحرینی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه ایمونولوژی

جناب آقایدکتر برادران 

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر برادران، اصفهان

سرکار خانم دکتر برادران

                     دانشگاه تهران، دانشكده علوم و فنون نوين

جناب آقای دکتر برشان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه داروسازی

جناب آقای دکتر هومن بزرگی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ژنتیک

سرکار خانم بشتام

شرکت بهنوژن

جناب آقای بندری

انستیتو پاستور ایران

جناب آقای دکتر بوذری

دانشگاه اصفهان، گروه فناوری های نوین

سرکار خانم دکتر بهبهانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر بهجتی

شرکت اطلس آرا، تهران

جناب آقای بهرامی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

جناب آقای دکتر بهمنش

شرکت کهن ژن

جناب آقای مهندس به نیا

انستیتو پاستور ایران

سرکار خانم بیات

 شرکت ایده زیست نوترکیب، تهران

جناب آقای بیژنگی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز فیزیولوژی کاربردی

جناب آقای بهرام بیگی

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه بیوتکنولوژی

سرکار خانم بیهقی

دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای پرندین

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه انگل شناسی

جناب آقای دکتر پسته چیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر پنجه پور

دانشگاه امیر کبیر

سرکار خانم پور رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر پورسینا

شرکت دانش پژوهان حکیم

سرکار خانم پور عمادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر محمد رضا پورمند

مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا

 جناب آقای دکتر پورمند

شرکت پارسیان زیست ایده تهران

جناب آقای پیران

دانشگاه اصفهان، گروه فناوری های نوین

سرکار خانم پیمانفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای دکتر تاجیک

                              دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جناب آقای دکتر تفقدی

موسسه سرم سازی رازی، کرج

جناب آقای دکتر تقی زاده

دانشگاه اصفهان، گروه شیمی

جناب آقای دکتر تنگستانی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

جناب آقای دکتر تنومند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جناب آقای دکتر توحید کیا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده تغذیه

سرکار خانم توسلی

شرکت سلول بافت زیست

جناب آقای مهندس جان زمین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی

جناب آقای مهندس جان ملکی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری تهران

سرکار خانم جعفرزاده

سازمان انتقال خون ایران

جناب آقای دکتر محمد علی جلیلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم جمشیدیان

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بخش ویروس شناسی

جناب آقای دکتر جوانمرد

دانشگاه تهران، پردیس علوم

سرکار خانم جهان افروز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر جهانیان

دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشکده پزشکی

سرکار خانم چاکرزهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه انگل شناسی

جناب آقای چراغی پور

پژوهشکده سامانه های فضانوردی تهران

 سر کار خانم دکتر حاج ابراهیمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای حداد کاشانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه ایمونولوژی

جناب آقای دکتر حاجتی

دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

سر کار خانم دکتر حاجی حسن

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

سر کار خانم دکتر حجتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه ایمونولوژی

سرکار خانم دکتر حسین زاده

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی

جناب آقای حسینی

شرکت بتاژن مشهد

جناب آقای سید مهدی حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز فیزیولوژی کاربردی

سرکار خانم دکتر حق جو

مرکز تجهیزات پزشکی هلال ایران

جناب آقای حق روستا

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

جناب آقای دکتر حق شناس

مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته تهران

سرکار خانم دکتر حنایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر امیر حیدری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم خادمی زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر خان احمد

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای خرم دل

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر مهدی خزائی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر خسروی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه بیوشیمی

سرکار خانم خلیلی

دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر خواجوی

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

سرکار خانم خیراللهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز فیزیولوژی کاربردی

سرکار خانم دانا

آزمایشگاه دکتر دانشبد، شیراز

جناب آقای دکتر دانشبد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  گروه ایمنی شناسی

جناب آقای دکتر دانشور

دانشگاه مازندران

جناب آقای دکتر دریانی

دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی

جناب آقای دکتر زاده

دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر دورقی

سازمان انتقال خون تهران

سرکار خانم دکتر دهقان

شرکت دنا زیست آسیا، مشهد

جناب آقای دکتر حسام دهقانی

دانشگاه اصفهان، گروه شیمی

سرکار خانم دکتر دیانت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

سرکار خانم رامش راد

شرکت آواژن تهران

سرکار خانم راسخ

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری تهران

جناب آقای دکتر راهب

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر ربانی

شرکت روشن رای اصفهان

جناب آقای دکتر ربانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

جناب آقای دکتر رحمانی

شرکت پدیده نوژن مشهد

سرکار خانم رحمانی

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

سرکار خانم دکتر رزمخواه

دانشگاه کازرون

سرکار خانم رستمی

دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر رسولی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی

جناب آقای دکتر  بهرام رسولیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای دکتر رضایی

شرکت نیکاژن اهواز

جناب آقای رضایی

دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

سرکار خانم دکتر رضوی

دانشگاه شهید بهشتی تهران، آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی

جناب آقای دکتر رعنایی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جناب آقای دکتر رفیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای رنجبران

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر روغنیان

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

سرکار خانم دکتر رهگذر

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدۀ کشاورزی

جناب آقای دکتر ریاسی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه فیزیولوژی

جناب آقای دکتر ریئسی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمونولوژی

سرکار خانم زارع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمونولوژی

جناب آقای دکتر زرکش

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم زرگر

دانشگاه خوارزمی تهران، گروه زیست شناسی

سرکار خانم الهه زمانی

سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران

سرکار خانم زنگی

موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

جناب آقای دکتر سعید زیبایی

دانشگاه تهران، دانشكده علوم و فنون نوين

سرکار خانم سادات

دانشگاه تربیت مدرس تهران

جناب آقای دکتر ساجدی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر سبطی

دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر حوری سپهری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم ستاریان

دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر ندا ستایش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جناب آقای سراوانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

 سرکار خانم دکتر سلطانی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر، تهران

جناب آقای دکتر سلیمانی

بیمارستان شهید دکتر بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر سلیمانی

سازمان انتقال خون تهران

سرکار خانم سلیمانی

دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی

جناب آقای سلیمی

پژوهشگاه بوعلی مشهد

          جناب آقای دکتر سنکیان

دانشگاه تهران، گروه مهندسی پزشکی

جناب آقای سیاسی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای دکتر شاهرخی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

سرکار خانم شجاع پور

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سرکار خانم دکتر لاله شریعتی

دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

سرکار خانم شریفات

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم دکتر شریف زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه فیزیولوژی

جناب آقای دکتر محمد رضا شریفی

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین

سرکار خانم شریفی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر شمس

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

سرکار خانم شهابی

موسسه سرم سازی رازی، کرج

جناب آقای دکتر شهرآبادی

دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی

جناب آقای شهریاری

شرکت نوین ژن پارسه، مازندران

سرکار خانم شیر افکن

دانشگاه صنعتی شریف تهران

سرکار خانم شیرزاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم دکتر صاحب فصول

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه بیوتکنولوژی دارویی

جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم صادقی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جناب آقای صافی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

جناب آقای دکتر حسین صالحی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

جناب آقایدکتر رسول صالحی

آزمایشگاه دکتر صداقتی، تهران

جناب آقای دکتر صداقتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای نایب صدریان

دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم

سرکار خانم دکتر صفار

دانشگاه مشهد

سرکار خانم صفاریان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز فیزیولوژی کاربردی

سرکار خانم صیف آبادی

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین

جناب آقای دکتر علی ضرابی

دانشگاه آزاد شهر کرد

سرکار خانم دکتر ضیا

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی

جناب آقای دکتر طالبی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم طالبیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر طاهری

دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر طباطبایی زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر عابدی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

جناب آقای عابدی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر عابدینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سر کار خانم عباسی

دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر عبدالاحد

دانشگاه باهنر کرمان، دانشکده پاتوبیولوژی، گروه دام پزشکی

سرکار خانم دکتر زینب عبیری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی

جناب آقای دکتر عجمی

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

جناب آقای دکتر عرفانی

آزمایشگاه تشخیص طبی اریترون، اصفهان

جناب آقای دکتر عزیزی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 جناب آقای دکتر علامه

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

سرکار خانم دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر علیزاده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

سرکار خانم دکتر آزاده غایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه انگل و قارچ شناسی

سرکار خانم دکتر غفاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای غلام نژاد

پژوهشگاه بوعلی مشهد، بخش ژنتیک

جناب آقای دکتر غلامین

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات سلول های بنیادی

جناب آقای دکتر فارسی نژاد

دانشگاه آزاد بروجرد

سرکار خانم فائزی زاده

تجهیزات آزمایشگاهی تبریز

جناب آقای فتحی

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر فروتن، اصفهان

جناب آقای دکتر فروتن

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی

جناب آقای دکتر فریدونی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر فقری

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

سرکار خانم دکتر فقیه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سرکار خانم دکتر فلاحتی

دانشگاه الزهرا تهران

سرکار خانم دکتر فلسفی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی

جناب آقای دکتر فلک

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی شیراز

جناب آقای دکتر امید رضا فیروزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر فیروزیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای فیض الله زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم فیض آبادی

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

جناب آقای دکتر قادری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده داروسازی

جناب آقای یونس قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای قاسمی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر قائدی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمونولوژی

سرکار خانم دکتر قراگوزلو

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سرکار خانم قرائتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم قلیچ خانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر یوسف قیصری

آزمایشگاه تشخیص طبی مهدیه، اصفهان

جناب آقای کاردی

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان، آزمایشگاه فلوسایتومتری

سرکار خانم کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

سرکار خانم دکتر کبیری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم کبیری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

جناب آقای کریمی پور

شرکت احیاگران قلب آسیا، اصفهان

جناب آقای کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز فیزیولوژی کاربردی

جناب آقای کفایت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر کلانتری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر کلیشادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

جناب آقایکیانی

دانشگاه اصفهان، علوم و فناوری های نوین

سرکار خانم دکتر کیهانفر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر گرجانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سرکار خانم دکتر گشادرو

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر گلچین

دانشگاه تربیت مدرس تهران

سرکار خانم گلستانی

دانشگاه تهران، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم لاریبی

دانشگاه ارومیه

جناب آقای لقمانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی

جناب آقای مانیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای متقی

شرکت به پند ژن تهران

جناب آقای مجد

دانشگاه تربیت معلم، تهران

جناب آقای دکتر محمدنیا

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه بیوشیمی

جناب آقای دکتر غلام عباس محمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی، بخش ایمنی شناسی

جناب آقای دکتر محمد مهدی محمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سرکار خانم محمدی

دانشگاه صنعتی شریف تهران

جناب آقای دکتر مداح حسینی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری تهران

سرکار خانم مدیری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

سرکار خانم مرآتیان

شرکت کاوش فناور کوثر

سرکار خانم مرادی

دانشگاه شهید صدوقی یزد

جناب آقای دکتر مرادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

جناب آقای دکتر مردانی

دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده پزشکی، بخش فارماکولوژی

جناب آقای دکتر مرتضی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمونولوژی

جناب آقای دکتر مسجدی

شرکت کیمیا شیمی تبریز

سرکار خانم مسعودی

دانشگاه علوم پزشکی اراک، گروه ایمونولوژی

جناب آقای دکتر مسیبی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی کرمانشاه

جناب آقای دکتر مصطفایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر مصطفوی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

جناب آقای دکتر محمد معافی

دانشگاه تهران، پردیس علوم

سرکار خانم دکتر معتمد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر مفید

پژوهشگاه بوعلی مشهد

سرکار خانم مقدم

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جناب آقای دکتر منوچهر مکوندی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری تهران

جناب آقای دکتر ملبوبی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

جناب آقای دکتر موحدیان

دانشگاه شاهد تهران

جناب آقای دکتر سید لطیف موسوی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

 جناب آقای دکتر موسی زاده

مرکز تحقیقات سرطان شیراز

سرکار خانم دکتر مهدی پور

دانشگاه صنعتی اصفهان

جناب آقای دکتر مهدوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه انگل و قارچ شناسی

سرکار خانم میاهی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر میراولیایی

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه بیوتکنولوژی

سرکار خانم میرزایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ژنتیک

سرکار خانم میریان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

جناب آقای دکتر ناصری

دانشگاه ارومیه

جناب اقای دکتر ناصری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی

جناب آقای نتاج

موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

جناب آقای دکتر نجفی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

جناب آقای دکتر نحوی

موسسه رویان، اصفهان

جناب آقای دکتر نصر اصفهانی

آزمایشگاه افشار

جناب آقای دکتر محسن نصر

دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر محمد رضا نصیری

دانشگاه ایران

سرکار خانم دکتر فریناز نصیری نژاد

دانشگاه کرمان، گروه بیوشیمی

جناب آقای نعمت اللهی

دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی

سرکار خانم دکتر نوربخش نیا

دانشگاه تهران، گروه مهندسی پزشکی

سرکار خانم دکتر ژامک نورمحمدی

دانشگاه لرستان

جناب آقای دکتر نوروزیان

شرکت آفرینش یاخته اردبیل

جناب آقای نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه علوم تشریحی

جناب آقای دکتر نیکبخت

دانشگاه تربیت مدرس تهران

سرکار خانم دکتر نیکخواه

دانشگاه علم و هنر یزد

سرکار خانم دکتر نیکونهاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر ورشوساز

دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه نساجی

سرکار خانم وطن خواه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه مرکزی

جناب آقای دکتر هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه انگل و قارچ شناسی

جناب آقای دکتر هدایتی

آزمایشگاه لیستر

جناب آقای هلالات

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمونولوژی

سرکار خانم همایونی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ایمنی شناسی

جناب آقای یزدانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه انگلقارچ و شناسی

 جناب آقای دکتر یوسفی

شرکت فرازیست آوران مشهد

جناب آقای یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سر کار خانم دکتر الهام یوسفیان

 

bazargani 2

  واحد بازرگانی شرکت CMG  هدف اصلی واحد بازرگانی شرکت سیتو متین ژن ایمن در درجه نخست صادرات محصولات و خدمات شرکت به خارج از کشور...
Miseleneous list

سایر محصولات (بافرها، مایعات شستشو، بلوکه کننده ها،......) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت توضیحات و مهم ترین موارد استفاده نام محصول ردیف...
آنتی بادی

آنتی بادیها گلیکو پروتئینهایی در گردش خون هستند که در مهره داران در پاسخ به مواجهه با عوامل بیگانهی موسوم به آنتی ژنها تولید میشوند. آنتی...
اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است

اسامی تعدادی از همکاران گرامی که شرکت سیتو متین ژن افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته است:  موسسه نام آموزشگاه بیوتکنولوژی زیست فناوری...
بخش پژوهشی

بخش پژوهشی شرکت علاوه بر انجام تحقیقات مرتبط با تولیدات شرکت بطور عمده با هدف مشاوره و یا انجام طرح های پژوهشی در زمینه علوم زیستی برای...
ABST

2,2'-AZINO-BIS(3-ETHYLBENZTHIAZOLINE-6- SULFONIC ACID) LIQUID SUBSTRATE SYSTEM FOR ELISA Product Number A 3219 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description The product is supplied as a ready-to-use peroxidase substrate containing...
AEC

3-Amino-9-ethylcarbazole Product Number A5754 Storage Temperature 2-8 °C   Product Description Molecular Formula: C14H14N2 Molecular Weight: 210.3 CAS Number: 132-32-1 Melting Point: 98.0 – 100.0 °C Synonym: AEC This product is used as a...
Anti human CD3-RPE.Cy5.5

Datasheet: MCA463C Description: MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPECy5 Specificity: CD3 Format: RPECY5 Product Type: Monoclonal Antibody Clone: UCHT1 Isotype: IgG1 Quantity: 100 TESTS/1ml     Product Details Applications This product has been...
Antibody bank

  لیست آنتی بادی های موجود شرکت سیتو متین ژن    قیمت (ریال) شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف 3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3...
CMG Antibodies

قیمت (ریال)   شماره کاتالوگ میزان محصول شرکت نام محصول ردیف    3,500,000 CMGCD3-N10 100ug CMG Anti-human CD3 antibody (from mouse) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده...
سيتو متين ژن ايمن        مسئوليت محدود  شماره ثبت: (40145)  
 

دفتر مرکزی:اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2  ، واحد شماره 110 

  تلفن:  مستقیم  03133932375 

فاکس:  03133932376     موبایل:  09136944843

  

 
Copyright 2011 Cmg-Company.com, All Rights Reserved Design By : Cando Group  

 

LiveZilla Live Help