توليد دانش بر توليد ثروت مقدم است       Science First, Business Next

abaut company

About us CMG Company was founded by a few PhD, post-doctoral and MSc graduates in 2010. The primary goal ‎of this company is to produce and provide laboratory material, reagents and equipment with the ‎highest quality and lowest price for...
anti body

tecnology
Commercial

biz unit
contact

Contact us:   Address: Unit 110, Fanafarini 2 Building, Isfahan Science & Technology Town, Isfahan University of Technology Blvd, Isfahan, IRAN P.O. Box: 84155/ 666   Email: info@cmg-company.com   Telefax: +983113871510 Mobile:...
Partner companies and research centers

-        sherkat hamkar  
IMAGE anti body

   
Production

این بخش مواد مورد نیاز آزمایشگاه ها شامل آزمایشگاه های تحقیقاتی علوم زیستی و آزمایشگاه های تشخیص طبی را تولید میکند. این مواد شامل مواد...

 

       cyto Matin GeneImmune Ltd      

Address: Isfahan Science & Technology Town, Isfahan University of Technology Blvd, Isfahan, IRAN

Tel:   +98 311 3865355, 3865455(Ext:1306)

Fax:  +98 311 3871472

 

 
Copyright 2011 Cmg-Company.com, All Rights Reserved Design By : Cando Group

 

LiveZilla Live Help